Legal Information

This website is a communication channel of the Fundacja na rzecz Polskiej Młodzieży im. Ludwika Rajchmana.

Fundacja na rzecz Polskiej Młodzieży im. Ludwika Rajchmana
ul. Tarczyńska 5/9
02-025 Warsaw, Poland
contact@rajchman.org

NIP: 525 274 30 22
REGON: 369680990
KRS: 0000722884

Executive Board (Authorized Representatives)

Maciej Nadzikiewicz
Łukasz Kremky

Disclaimer

Fundacja na rzecz Polskiej Młodzieży im. Ludwika Rajchmana strives at all times to provide accurate and up-to-date information on its website and amends and/or supplements it continuously as required without prior notice. However, Fundacja na rzecz Polskiej Młodzieży im. Ludwika Rajchmana is not liable for the accuracy, topicality, or completeness of the contents of this website. Despite strict controls, Fundacja na rzecz Polskiej Młodzieży im. Ludwika Rajchmana is also not liable for the contents of third-party sites to which this website is linked. This responsibility rests entirely with the operators of those sites.

Copyright

The website of Fundacja na rzecz Polskiej Młodzieży im. Ludwika Rajchmana, including all its elements, texts and images, is protected by copyright. Any use outside the narrow limits defined by the relevant copyright legislation without prior consent is prohibited, as is the sale of contents of this website to third parties.

Charter in Polish

STATUT FUNDACJI

„Fundacja na rzecz Polskiej Młodzieży im. dr. Ludwika Rajchmana”

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1


 1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja na rzecz Polskiej Młodzieży im. dr. Ludwika Rajchmana”. Dalej w tekście określana będzie jako „Fundacja”.
 2. Fundacja może używać nazwy skróconej „Fundacja im. dr. Ludwika Rajchmana”.

§ 2


 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja działa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz w oparciu o statut Fundacji.

§ 3


 1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednak dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz może współpracować z instytucjami zagranicznymi.
 4. Fundacja może decyzją Zarządu tworzyć przedstawicielstwa terenowe, a także inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów statutowych.

§ 4


Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. oświaty i wychowania.


§ 5


Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.


§ 6


Fundacja może ustanowić odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji


§ 7


Statutowymi celami Fundacji są:

 1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji budowania wieloetnicznej wspólnoty narodowej i niepodległościowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości wspólnotowej, obywatelskiej i kulturowej, a także promowanie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 2. działanie na rzecz zwiększenia udziału młodych obywateli w życiu publicznym, upowszechniania postaw obywatelskich i promowania idei patriotycznego obywatelstwa;
 3. działanie na rzecz wielotematycznej oraz wielokulturowej edukacji obywatelskiej, społecznej, wspólnotowej i ekonomicznej, a także matematyczno-przyrodniczej oraz związanej z rozwojem nowych technologii;
 4. promowanie oświaty, wychowania, sportu, kultury, sztuki i ochrony środowiska oraz szerzenia wiedzy i świadomości o prawach i obowiązkach ludzkich i obywatelskich;
 5. promowanie, inicjowanie i wspieranie wzajemnej współpracy szkół, uczelni i innych ośrodków edukacyjnych, akademickich i naukowych oraz ich wspólnot, a także działanie na rzecz rozwoju przyjaznych relacji między nimi, w kraju i za granicą;
 6. promowanie, inicjowanie i wspieranie współpracy środowiska edukacyjno-oświatowego, akademickiego i naukowego z biznesem oraz rozwoju gospodarki i nauki;
 7. zaspokajanie potrzeb naukowych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, kultury fizycznej i sportu uczniów szkół średnich oraz studentów i absolwentów szkół wyższych;
 8. skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli polityki, sportu, nauki, biznesu, kultury oraz sztuki, w kraju i za granicą;
 9. rozwijanie wśród młodych ludzi zainteresowania przyszłością Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. wspieranie idei integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w obrębie Grupy V4, idei jagiellońskiej i współpracy euroatlantyckiej.


§ 8


Fundacja realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez:

 1. organizację i finansowanie:
  1. konferencji,
  2. spotkań,
  3. szkoleń,
  4. seminariów,
  5. warsztatów,
  6. wykładów,
  7. targów,
  8. symulacji,
  9. dyskusji,
  10. debat,
  11. konkursów,
  12. koncertów,
  13. imprez,
  14. wydarzeń o charakterze sportowym,
 2. uczestnictwo w inicjatywach i projektach o podobnym charakterze w kraju i za granicą;
 3. skupianie wokół celów i działań statutowych Fundacji osób i podmiotów o zbieżnych lub zbliżonych celach oraz współpracę i nawiązywanie z nimi kontaktów;
 4. wspieranie rozwoju, współorganizowanie i organizowanie inicjatyw i projektów, o których mowa w pkt 1, nakierowanych na edukację obywatelską oraz rozpowszechnianie wiedzy w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych i związanych z rozwojem nowych technologii, a także w obszarze nauk społecznych i ekonomicznych, w tym wiedzy o historii i kulturze Rzeczypospolitej Polskiej, państwie, społeczeństwie, stosunkach międzynarodowych, dyplomacji, prawie, ekonomii, bezpieczeństwie, organizacjach międzynarodowych i współpracy międzynarodowej, w szczególności europejskiej i transatlantyckiej;
 5. wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw młodzieżowych, studenckich i doktoranckich, a także działań związanych z podejmowaniem przez uczniów, studentów lub doktorantów aktywności zawodowej i aktywności w życiu publicznym – na arenie krajowej i międzynarodowej;
 6. aktywne uczestnictwo w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla uczniów szkół średnich I wyższych;
 8. prowadzenie i finansowanie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej;
 9. propagowanie celów statutowych poprzez współpracę z mediami i innymi podmiotami;
 10. organizację krajowych i zagranicznych delegacji uczniowskich i studenckich na:
  1. konferencje,
  2. seminaria,
  3. dyskusje,
  4. targi sztuki,
  5. imprezy kulturalne
  6. konkursy;
  7. prowadzenie klubów uczniowskich i kół studenckich.


§ 9


W celu realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie:

 1. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);
 2. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z);
 3. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z);
 4. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z);
 5. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z);
 6. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
 7. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z);
 8. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z);
 9. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z);
 10. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z);
 11. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
 12. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
 13. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
 14. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
 15. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
 16. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);
 17. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);
 18. Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);
 19. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
 20. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
 21. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
 22. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
 23. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
 24. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
 25. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
 26. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z);
 27. Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z);
 28. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
 29. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 30. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
 31. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
 32. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
 33. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 34. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
 35. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
 36. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z);
 37. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);
 38. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
 39. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
 40. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
 41. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z);
 42. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
 43. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
 44. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C);
 45. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
 46. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
 47. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B) ;
 48. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
 49. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);
 50. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji


§ 10


 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w tym 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) przeznaczone na działalność gospodarczą oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Dochody z działalności gospodarczej przeznaczane są na cele statutowe.

§ 11


Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.


§ 12


Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
 2. subwencji osób prawnych;
 3. zbiórek i imprez publicznych;
 4. majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie;
 5. działalności gospodarczej.

§ 13


Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie wskazali szczegółowo żadnego z nich.


§ 14


W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.


§ 15


 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Honorowego Patrona Fundacji.
 2. Tytuł Honorowego Patrona Fundacji ma charakter osobisty.

Rozdział IV

Organy Fundacji


§ 16


Organami Fundacji są:

 1. Kapituła Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji,
 3. Komitet Doradczy,
 4. Rada Fundacji.

§ 17


 1. Kapituła Fundacji składa się z osób, które ustanowiły Fundację.
 2. Kapituła Fundacji może dokooptować do swego grona inne osoby zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Kapituły Fundacji.
 3. Kapituła Fundacji może odwołać członka Kapituły Fundacji powołanego w trybie ust. 2 w dowolnym momencie zwykłą większością głosów.
 4. Przewodniczącym Kapituły Fundacji jest Fundator. Kapituła Fundacji na posiedzeniu powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji w składzie od 2 do 5 osób z Prezesem Zarządu Fundacji na czele oraz określa zasady wynagradzania poszczególnych członków Zarządu Fundacji.
 5. Kapituła Fundacji powołuje i odwołuje Radę Fundacji.
 6. Kapituła Fundacji powołuje i odwołuje Komitet Doradczy Fundacji.

§ 18


 1. Kapituła Fundacji przyjmuje sprawozdania Zarządu Fundacji z jego prac.
 2. Kapituła Fundacji przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Fundacji.

§ 19


 1. Posiedzenia Kapituły Fundacji odbywają się w miarę potrzeb z inicjatywy jego członków, nie rzadziej niż raz do roku.
 2. Posiedzenia Kapituły Fundacji zarządza jej Przewodniczący.
 3. Uchwały Kapituły Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Kapituły Fundacji. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Kapituły Fundacji.
 4. W posiedzeniu Kapituły Fundacji mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Przewodniczącego Kapituły Fundacji, w tym członkowie Komitetu Doradczego Fundacji.

§ 20


 1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z od 2 do 5 osób, w tym Prezesa, który kieruje pracami Zarządu oraz członków zarządu, noszących tytuły Wiceprezesów.
 2. Kadencja Zarządu trwa 18 miesięcy. Funkcje w Zarządzie można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Kapitułę Fundacji.
 4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, upływu okresu kadencji, bądź śmierci członka Zarządu.
 5. Odwołanie członka Zarządu przez Kapitułę Fundacji następuje w przypadku:
  • złożenia rezygnacji;
  • podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
  • złego stanu zdrowia członka Zarządu, uniemożliwiającego należyte wykonywanie funkcji w Zarządzie;
  • nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu lub rażącego naruszenia postanowień Statutu.

§ 21


Zarząd prowadzi bieżące sprawy Fundacji, a do jego kompetencji należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Fundacji;
 2. planowanie i realizowanie przedsięwzięć oraz wpływów i wydatków związanych z działalnością statutową;
 3. powoływanie organów i jednostek o charakterze organizacyjnym, określanie ich zdań i uchwalenie regulaminu ich pracy;
 4. zarządzanie majątkiem Fundacji;
 5. zawieranie umów w imieniu Fundacji;
 6. zatrudnianie pracowników i współpracowników Fundacji;
 7. składanie sprawozdań przewidzianych ustawami, a także corocznego sprawozdania z prac Zarządu Kapitule Fundacji.
 8. Sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Fundacji.

§ 22


 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa co najmniej jeden członek Zarządu lub osoby pisemnie przez nich upoważnione.
 2. Oświadczenia skierowane przez osoby trzecie do Fundacji mogą być skutecznie przyjęte przez poszczególnych członków Zarządu.

§ 23


 1. Komitet Doradczy składa się z od 2 do 10 członków powoływanych przez Kapitułę Fundacji.
 2. Członkowie Komitetu Doradczego powoływani są na czas nieokreślony. Członek Komitetu Doradczego Fundacji może być odwołany w każdym czasie przez Kapitułę uchwałą podjętą większością głosów. Członkostwo w Komitecie Doradczym Fundacji wygasa z chwilą jego odwołania, śmierci członka lub złożenia przez niego pisemnej rezygnacji na ręce Kapituły Fundacji.
 3. Członkostwo w Komitecie Doradczym Fundacji ulega zawieszeniu w wypadku wyboru Członka Komitetu Doradczego Fundacji do Rady Fundacji lub do Zarządu Fundacji na czas jego pracy w tych organach.
 4. Posiedzenia Komitetu Doradczego zarządza jej Przewodniczący.
 5. Prezydium Komitetu Doradczego stanowią: Przewodniczący Komitetu Doradczego oraz Wiceprzewodniczący Komitetu Doradczego.
 6. Członkowie Prezydium Komitetu Doradczego Fundacji mogą być wynagradzani z tytułu pełnienia swych funkcji oraz otrzymywać zwrot poniesionych wydatków związanych z pełnieniem powierzonych obowiązków. Szczegółowe zasady wynagradzania oraz zwrotu kosztów Członkom Komitetu Doradczego Fundacji może określać regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§ 24


 1. Komitet Doradczy Fundacji jest organem doradczym i opiniodawczym Fundacji. Komitet Doradczy może wypowiadać się we wszystkich sprawach związanych z celami lub zadaniami Fundacji. Stanowisko Komitetu Doradczego nie jest wiążące dla Zarządu Fundacji, jednakże podejmowanie działań w sprzeczności ze stanowiskiem Komitetu Doradczego oraz zaniechanie działań postulowanych przez Komitet Doradczy wymaga uzasadnienia takiego postępowania przez organ, który podjął lub zaniechał działanie wbrew opinii Komitetu Doradczego Fundacji.
 2. Do zadań Komitetu Doradczego Fundacji należy:
  1. występowanie z wnioskami dotyczącymi rekomendowanej działalności Fundacji;
  2. wyrażania opinii w sprawach jemu przedłożonych przez Kapitułę, Zarząd lub Radę Fundacji;
  3. przedstawianie Zarządowi propozycji dotyczących sposobu realizacji celów Fundacji.
 3. Szczegółowy tryb organizacji pracy i funkcjonowania Komitetu Doradczego Fundacji może określić regulamin pracy i funkcjonowania Komitetu Doradczego Fundacji uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§ 25


 1. Rada Fundacji składa się z od 2 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Kapitułę Fundacji.
 2. Kadencja Rady Fundacji trwa 4 lata.
 3. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 3/5 składu. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 4. Posiedzenia Rady zarządza jej Przewodniczący.
 5. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  1. określanie głównych kierunków działalności Fundacji;
  2. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
  3. kontrolowanie pracy Zarządu pod względem merytoryczno-programowym;
  4. kontrola finansowa Fundacji oraz innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział V

Zmiana statutu


§ 26


Zmian w Statucie dokonuje Kapituła Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.


§ 27


 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Decyzje w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Kapituła Fundacji.

Rozdział VI

Likwidacja


§ 28


 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Kapituła Fundacji.
 3. Likwidację przeprowadza ostatni Zarząd, chyba, że Kapituła Fundacji w uchwale wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszystkie uprawnienia Zarządu.
 4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji przeznacza się na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach statutowych, nie działających w celach zarobkowych.